Boknings regler-rules

En del av

 

Bokningsvillkor - Privat person

REGLER/RULES (FOR ENGLISH SCROLL BELOW THE SWEDISH TEXT)

 

Rummet är reserverat för ankomst senast kl. 18.00. Räknar du med att komma senare, måste du meddela Vandrarhemmet på förhand för att inte riskera att rummet hyrs ut till annan gäst.

Vid ankomst efter receptionens öppettider kommer boxkod att ges!

 

Avbeställning och utebliven ankomst:

 

Avbeställning ska ske senast kl 18.00 dagen före ankomst. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl 18.00 dagen innan måste du betala för ett dygn. Vid avbeställning får du ett avbokningsnummer.

Om Vandrarhemmet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning blir du ersättningsskyldig för dessa

Vid gruppbokningar gäller andra avbeställningsregler

 

Efter att bokning av grupp är bekräftad gäller följande:

 

Innan ankomst måste namnlista skickas

Ledaren måste alltid finnas på plats och ansvara för gruppen

Ledaren ser till att gruppen får all den information som behövs (var rummen ligger osv)

Att eventuella ändringar bara får göras av ledaren/bokningsansvarig

Gruppen blir ersättningsskyldig om vi fått in klagomål eller skadegörelse

Tystnad 23.00!!

Vid förskottsbetalning ska slutbetalning vara utförd 10 dagar före ankomst eller enligt överenskommelse med Vandrarhemmet

Vid fakturering krävs rekvisition. Vi fakturerar ej privatpersoner.

 

 

Vid avbeställning av grupp:

 

Vid avbokning 30 – 15 dagar före ankomst behålls/faktureras 20 % av fakturabeloppet av oss

Vid avbokning 14 – 4 dagar före ankomst behålls/faktureras 50 % av fakturabeloppet av oss

Vid avbokning 3- 0 dagar före ankomst sker ingen återbetalning/ hela faktureringsbeloppet faktureras

Gäller inte: Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenärer. Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvar. Allvarligare händelser utanför din kontroll och som inte kunnat förutses vid bokningstillfället.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall vara oss tillhanda senast en vecka efter avbokningsdagen.

_____________________________________________________________________________

 

 

 

Before arrival, a list of names must be sent

The leader must always be on location and be responsible for the group

The leader must make sure the group receives all the information it needs (where the rooms are, etc)

Changes may only be made by the leader/person responsible for the booking

The group is liable to pay damages in the event of any complaints or damage

For advance payment, the last payment must be made 10 days before arrival or by agreement with the hostel

For invoicing, an order is required. We do not invoice private individuals.

 

For group cancellations:

 

For cancellations 30 – 15 days before arrival, 20 % of the invoice amount will be retained/invoiced by us

For cancellation 14 - 4 days before arrival, 50 % of the invoice amount will be retained/invoiced by us

For cancellation 3 – 0 days before arrival, there is no repayment/ the full amount will be invoiced

Does not apply in the case of: death or serious illness or accident to the person or his/her spouse, cohabitee, family or travelling companions. Call up by armed forces or civil defence. Serious events outside the person’s control that could be foreseen at the time of booking. The person must be able to support the impediment whit a certificate from, example, a doctor, authority or insurance company. The certificate must reach us no later than a week after the date of cancellation

 

+46 980- 666 66 Ring / Call For reservation / För reservation

E-mail: info@kirunarum.se