Boknings regler-rules

En del av

 

Bokningsvillkor - Privat person

REGLER/RULES (FOR ENGLISH SCROLL BELOW THE SWEDISH TEXT)

 

- Rummet är reserverat för ankomst senast kl. 18.00. Räknar du med att komma senare, måste du meddela Vandrarhemmet på förhand för att inte riskera att rummet hyrs ut till annan gäst.

- Vid ankomst efter receptionens öppettider kommer boxkod att ges

 

Avbeställning och utebliven ankomst:

 

- Avbeställning ska ske senast kl 18.00 dagen före ankomst. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl 18.00 dagen innan måste du betala för ett dygn. Vid avbeställning får du ett avbokningsnummer.

- Om Vandrarhemmet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning blir du ersättningsskyldig för dessa

Vid gruppbokningar gäller andra avbeställningsregler

 

Efter att bokning av grupp är bekräftad gäller följande:

 

- Innan ankomst måste namnlista skickas

- Ledaren måste alltid finnas på plats och ansvara för gruppen

- Ledaren ser till att gruppen får all den information som behövs (var rummen ligger osv)

- Att eventuella ändringar bara får göras av ledaren/bokningsansvarig

- Gruppen blir ersättningsskyldig om vi fått in klagomål eller skadegörelse

Tystnad 22.00!!

- Vid förskottsbetalning ska slutbetalning vara utförd 10 dagar före ankomst eller enligt överenskommelse med Vandrarhemmet

- Vid fakturering krävs rekvisition. Vi fakturerar ej privatpersoner.

Faktureringsavgift tillkommer med 50 SEK.

 

Vid avbeställning av grupp:

 

- Vid avbokning 30 – 15 dagar före ankomst behålls/faktureras 20 % av fakturabeloppet av oss

- Vid avbokning 14 – 4 dagar före ankomst behålls/faktureras 50 % av fakturabeloppet av oss

- Vid avbokning 3- 0 dagar före ankomst sker ingen återbetalning/ hela faktureringsbeloppet faktureras

- Gäller inte: Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenärer. Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvar. Allvarligare händelser utanför din kontroll och som inte kunnat förutses vid bokningstillfället.

- Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget skall vara oss tillhanda senast en vecka efter avbokningsdagen.

_____________________________________________________________________________

 

 

Booking rules - Private person

 

- The room is reserved for arrival up to 6 PM at the latest. If you expect to arrive later, inform the hotel/hostel beforehand or the room may be hired out to another guest. On arrival after the reception opening times, you will be given a box code. (see opening times)

- Cancellation and failure to show

- Cancellations must be made at the latest by 6 PM on the day before arrival. If you haven’t cancelled and you don´t show up, or your cancel later than 6 PM, you will have to pay for one night. When you cancel, you will receive a cancellation number

- If the hostel has incurred any special costs for your booking, you will be liable for them

Different cancellation rules apply to group bookings. (see booking rules for groups)

 

- Before arrival, a list of names must be sent

- The leader must always be on location and be responsible for the group

- The leader must make sure the group receives all the information it needs (where the rooms are, etc)

- Changes may only be made by the leader/person responsible for the booking

- The group is liable to pay damages in the event of any complaints or damage

- For advance payment, the last payment must be made 10 days before arrival or by agreement with the hostel

- For invoicing, an order is required. We do not invoice private individuals. An invoice fee of 50 SEK is payable

 

For group cancellations:

 

- For cancellations 30 – 15 days before arrival, 20 % of the invoice amount will be retained/invoiced by us

- For cancellation 14 - 4 days before arrival, 50 % of the invoice amount will be retained/invoiced by us

- For cancellation 3 – 0 days before arrival, there is no repayment/ the full amount will be invoiced

Does not apply in the case of: death or serious illness or accident to the person or his/her spouse, cohabitee, family or travelling companions. Call up by armed forces or civil defence. Serious events outside the person’s control that could be foreseen at the time of booking. The person must be able to support the impediment whit a certificate from, example, a doctor, authority or insurance company. The certificate must reach us no later than a week after the date of cancellation